سیم و کابل پویـــــان

سیم های قابل انعطاف

سیم های قابل انعطاف جهت مصرف مدارهای روشناییاستاندارد: IEC 227 ISIRI (607)06,(607)02
ولتاژ اسمی: 300/500 و 450/750 ولت
ساختمان: هادی از جنس مس تابیده شده.
عایق پی وی سی
موارد مصرف: در محلهای خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمانهای الکتریکی.
استفاده از آن بطور مستقیم زیر دیوار مجاز نمی باشد.

 

 


سطح مقطع
تعداد و قطر رشته ها
ضخامت عایق
قطر متوسط سیم
بیشترین مقاومت
جریان مجاز
وزن تقریبی
mm²
mm
mm
mm
ohm/km
AMP/T=25°c
kg/km
1/5
30x0/25
0/7
3
12/8
16
20
2/5
50x0/25
0/8
3/7
7/8
21
30
4
56x0/30
0/8
4/2
4/7
28
45
6
84x0/30
0/8
4/8
3/1
36
65
10
80x0/40
1
6/8
1/84
48
125
16
126x0/40
1
7/9
1/16
66
189
25
196x0/40
1/2
10/1
0/75
88
297
35
276x0/40
1/2
11/6
0/54
110
410